jueves, 11 de junio de 2009

COM ENTENDRE UNA NÒMINA D'ATENTO?CATEGÒRIES (nivells 9, 10 i 11)
El Nivell 11 del conveni correspon a la categòria de teleoperador, el nivell 10 al de teleoperador especialista i el 9 al de gestor.


SALARI BASE
Les quantitats ens quedarien així (en euros bruts a l’any i per jornades complertes):

SALARI BASE ANY 2009
Nivell 9: 14189,61038 euros
Nivell 10: 13417,63988 euros
Nivell 11: 12829,46850 euros

SALARI BASE MES (X14 PAGUES)
Nivell 9: 1013,54359 euros
Nivell 10: 958,40284 euros
Nivell 11: 916,39060 euros

Com que Atento paga les nòmines en funció de les hores (les famoses unitats), l’import actualitzat és el següent: (en euros bruts per hora):

Any 2009
Nivell 9: 6,281998 euros
Nivell 10: 5,940210 euros
Nivell 11: 5,679838 euros


UNITATS
Segons el conveni el nombre màxim d’hores a treballar a l’any és de 1764.
Hem de tenir en compte, que el salari base l’hem de percebre independentment dels dies treballats, així que aquest ha de ser fixe al mes. Llavors arribem a les famoses “unitats”.
Com que treballem 8 hores cada dia ens surten un total de 220,5 dies treballar a l’any.
Si tenim en compte les vacances, el total de dies és de 242,01 dies cada any.
Si aquests 242,01 dies els dividim en 12 mesos tenim una mitja de 20,1675 dies a treballar cada mes (si tenim vacances, etc.. treballarem menys dies però hem de cobrar el mateix salari base).
Si aquesta mitjana de dies a treballar al mes la multipliquem per 8 hores que treballem cada dia , ens surt un total de 161,34 hores treballades com a terme mig cada mes (hi haurà mesos que haurem treballat un xic més i d’altres menys).
Tenir en compte que tot això és referent a jornades complertes.
Aquestes 161,34 hores són les famoses “unitats” de què parla Atento (seria molt més senzill parlar d’hores si són hores i no inventar-se nous termes que ningú no sap d’on surten però els hi agrada que tot sigui ben enrevessat….).

Si fem el mateix procés per les jornades parcials ens queda:

Dies a treballar cada mes (terme mig)
39 hores: 20,1675000
32 hores: 16,5477000
24 hores: 12,4112500
16 hores: 8,2741625

Unitats cada mes
39 hores: 161,34000
32 hores: 132,38154
24 hores: 99,29000
16 hores: 66,19330


PLUS DE TRANSPORT
Aquest plus es cobra quan es comença o termina a treballar entre les 0:00 i les 06:00 hores. En el cas que el començament i el final sigui el mateix dia la quantitat del plus ha de ser el doble.
Als torns que tenim al 061 no ens correspon cobrar aquest plus però sí a Sanitat Respon als torns de nit (de 22:00 a 06 :00) i de matí (de 06:00 a 14:00). També han de cobrar-ho al 112, els torns de tarda (de 16:00 a 0:00) i nit (de 0:00 a 08:00).


PLUS D’IDIOMES
Aquest plus l’ha de cobrar tothom que tingui reconeguda per l’empresa (i que consti) alguna llengua “extra” (català i castellà no compten) per fer-la servir durant la feina.
L’import del plus d’idiomes, segons el conveni, fa referència a jornades complertes així que a les parcials s’ha de cobrar la part proporcional. Però la quantitat a cobrar mensual ÉS FIXE (que això també ho diu el conveni). És a dir, no depèn de si s’han agafat trucades en aquella llengua o no ,ni de la categòria que tinguis.
L’import del plus d’idiomes actualitzat a 2009 és de 102,920625 euros, per jornades de 39 hores setmanals.

A les jornades parcials s’ha de fer la part proporcional quedant pel 2009 de la següent forma:

Euros bruts mensuals
16 hores: 42,22380 euros
24 hores: 63,33577 euros
32 hores: 84,44770 euros
39 hores: 102,92062 euros


PLUS D’EMERGÈNCIES
Aquest plus no apareix al conveni ja que es tracta d’un acord intern entre el SEM i Atento. En aquest acord s’indica que fa referència unicament a la línea del 061 (Sanitat Respon no entra perquè no són emergències) i on es diu que es pagaran 150 euros bruts mensuals per persona.
Atento no està pagant 150 euros per persona sinó 7,5 euros per dia treballat. És a dir, una persona que treballi 20 dies al mes cobrarà els 150 euros però no será així en el cas de jornades parcials, tenir vacances o compensats aquell mes, estar de baixa per malaltia, maternitat, etc…


NOCTURNITAT
L’import per hora nocturna treballada actualitzat a 2009 ens queda a 1,54 euros.
Es consideren hores nocturnes totes les que es treballin entre les 22:00 i les 06:00 hores, independentment del torn al que estiguis adscrit. Llavors les hores de nocturnitat ens queden així:

Sanitat respon
Nit (de 22:00 a 06: 00 h): a cobrar 8 hores de nocturnitat cada dia

061
Tarda (de 14:30 a 22:30 h): a cobrar 0,5 hores de nocturnitat cada dia.
Nit ( de 22:30 a 06:30 h): a cobrar 7,5 hores de nocturnitat cada dia.


DIUMENGES, FESTIUS I FESTIUS ESPECIALS
Als torns de matí i tarda es tracta de seguir el que marca el conveni.
La complicació apareix en el torns de nit ja que s’ha de tenir en compte que aquella nit que treballes estàs agafant dos dies diferents. Per exemple, per cobrar el plus de diumenge has de treballar el cap de semana complert.
Posem el cas que dissabte fos dia 4 i diumenge dia 5. Una persona que, per calendari, hagi treballat el dissabte 4 realment haurà treballat 1,5 hores del dissabte i 6,5 hores del diumenge (llavors cobrarà 6,5 hores del plus de diumenge). Algú que hagi treballat el diumenge 5, haurà treballat realment 1,5 hores del diumenge i 6,5 hores del dilluns (llavors només cobrarà 1,5 hores del plus del diumenge).
Pel que fa als festius i festius especials, al torn de nit, ens trobarem amb la mateixa situació.


DIUMENGES
Els imports actualitzats a 2009 queden així (per diumenge complert i per hora de diumenge):

Any 2009
Nivell 9 /dia: 12,6000
Nivell 9/hora: 1,5750
Nivell 10/dia: 11,9100
Nivell 10/hora: 1,5087
Nivell 11/dia: 11,3900
Nivell 11/hora: 1,4237


FESTIUS NORMALS
Els imports actualitzats a 2009 queden així (per festiu complert i per hora de festiu):

Any 2009
Nivell 9 /dia: 36,9765
Nivell 9/hora: 4,6221
Nivell 10/dia: 35,0021
Nivell 10/hora: 4,37526
Nivell 11/dia: 33,453
Nivell 11/hora: 4,1816


FESTIUS ESPECIALS
Els imports actualitzats a 2009 queden així (per festiu complert i per hora de festiu):

Nivell Any 2009
Nivell 9 /dia: 78,4485
Nivell 9/hora: 9,80606
Nivell 10/dia: 74,17575
Nivell 10/hora: 9,271968
Nivell 11/dia: 70,9155
Nivell 11/hora: 8,864437

Es consideren festius especials el 25 de desembre, l’ 1 de gener i el 6 de gener. I també, el 24 de desembre i el 31 de desembre a partir de les 20:00 hores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario