viernes, 12 de junio de 2009

Convenio Colectivo Contact Center o de TelemarketingEl nostre conveni rep el nom de Convenio Colectivo Contact Center (no es tracta de cap abducció alienígena) i està firmat pels sindicats majoritaris, és a dir, CC.OO. i UGT.

Aquest Conveni s'aplica a tot el territori espanyol i s'enuncia com a norma mínima de dret necessari. La duració del mateix s'estén fins el 31 de desembre del 2009, però pot ésser prorrogat anualment per les parts contractants. Aquest conveni estableix que la forma de contractació més estesa entre el personal d'operacions serà el contracte per obra i servei (una forma tècnica de dir temporal i precari).

Els contractes per obra i servei tenen la mateixa duració que el servei contractat. És evident que el nostre servei, un servei d'atenció d'emergències, el 061, no s'acaba d'un dia per l'altre, i es considera que el contracte no finalitza “si se producen sucesivas renovaciones sin interrupción del contrato mercantil con la misma empresa de Contact Center que da origen a la campaña o servicio” (artícle 14).

Això significa que tens assegurat el lloc de treball? En absolut, doncs el contracte es pot extingir si hi ha una disminució del volum de la campanya contractada, és a dir, que et poden acomiadar si hi ha excés de personal, això sí amb els teus miserables 8 dies de salari brut per any treballat d'indemnització (perquè puguis anar a comprar pipes). En tot cas, l'empresa ha de justificar aquesta reducció d'obra i servei, pel qual és més còmode que els treballadors acceptin “voluntàriament” una reducció de la jornada laboral a 16 hores semanals (treballar menys sempre s'agraeix, veritat? encara que es tingui que mantenir una família, pagar una hipoteca, etc).

Dades a tenir en compte són que la duració màxima de la jornada laboral ha de ser de 1764 hores anuals i 39 setmanals. Per cada període de set dies et correspon com a mínim un dia de descans. També et corresponen dos caps de setmana lliures al mes. Et corresponen igualment 20 minuts de descans per 6 o 8 hores treballades, i 5 minuts cada hora per treballar amb ordinadors (que no es poden demorar més de 15 minuts en el seu inici). I en especial, segurament us interessa el tema de les vacances (article 28)...

Les vacances són de 32 dies naturals, dividits en períodes de 7 dies i quatre dies lliures. Això, sí, “preferentment”, et corresponen 14 dies continuats en el període estival. Què significa aquest “preferentment”? És tan ambigu com tot el conveni. Et concedeixen un suposat dret, però desprès hi ha via lliure perquè el puguin trepitjar, sempre fent referència a “las necesidades del servicio”. També has de recordar, per si s'incompleix, que si et concedeixen les vacances t'han d'informar dos mesos abans.

Has de saber que tens dret d'absència amb retribució completa de 15 dies naturals per casament, 3 dies naturals en cas de naixement d'un fill, 3 dies també en cas d'accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica i 4 dies en cas de defunció d'un familiar de primer grau i 2 en el cas d'un familiar de segon grau o persona afí.

En el cas de les incapacitats temporals tens dret a retribució completa (100% del salari base) per accident laboral o hospitalització. La retribució serà parcial en cas d'incapacitat mèdica per malaltia (70% salari base del 1 al 3 dia, 75% del 4 al 20 i del 21 en endavant el 100%), sempre que hagis presentat la baixa mèdica corresponent en un període de 72 hores. Recorda que les absències injustificades poden tenir com a resultat una sanció o fns i tot l'acomiadament.

En relació al salari, plusos i altres qüestions similars mireu l'article específic per aquest tema.

Per últim volem destacar, davant la situació de repressió que hem trobat com a secció sindical (la pròpia empresa treu la nostra propaganda del panell informatiu), “las empresas pondrán a disposición de los representantes unitarios de los trabajadores y de cada una de las secciones sindicales legalmente contituídas, un tambón de anuncio en cada trabajo...”.


Finalment, un enllaç al conveni en format pdf:

http://www.contactcenterinstitute.es/CAST/leyes/IV%20Convenio%20Colectivo%20Estatal%20para%20el%20sector%20del%20Contact%20Center.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario