sábado, 13 de junio de 2009

Nòmines amb baixes mèdiques

NÒMINES AMB BAIXES MÈDIQUES

Posem el cas, hipotètic, d’un teleoperador ( nivell 11) que treballa a jornada complerta i que hagi estat de baixa 22 dies del mes de març de 2009 .

En aquest cas el nº d’unitats sobre les que es realitza el càlcul del salari base és de 161,34 i el preu hora per aquesta categòria és de 5,679838 euros bruts. Així que el salari base habitual (sense baixes ) és de 916,3850 euros bruts al mes.

Suposem que ha estat de baixa des del dia 2 de març fins el dia 23 de març

Així que 23/03/09 – 02/03/09 = 22 dies de baixa per IT ( incapacitat temporal, es compten ambdos dies com a baixa també).

I 30 -22= 8 dies en alta ( els càlculs s’han de fer SEMPRE sobre 30 dies encara que el mes en qüestió tingui més o menys dies ja que el salari que percebim és mensual).

Llavors agafem les unitats mensuals ( 161,34 ) i ho dividim entre 30 (encara que el mes no tingui 30 dies sinó 31) i obtenim el valor de la unitat diaria a 5,378.

LLavors les unitats diaries les multipliquem pel nº de dies en alta a l’empresa:

5,378 ( unitats ó nº d’hores / dia ) x 8 dies en alta = 43,024 unitats

Preu hora és de 5,679838 euros bruts.

Així que 43,024 x 5,679838 = 244,36935 ( salari pels dies en alta)

Pel que fa a la resta de salari hem de tenir compte que les prestacions a càrrec de la seguretat social (INSS) i les “millores per part de l’empresa” ( no us en foteu que li diuen així ).

PRESTACIONS DE L’INSS

·Els tres primers dies de baixa no s’abonen.

· Del 4 rt dia al 20 è dia s’abona el 60% de la base de cotització del mes anterior a la baixa mèdica

·Des del dia 21 fins al termini de la baixa s’abona el 75% de la base de cotització del mes anterior a la baixa.

MILLORES PER PART DE L’EMPRESA ( o l’article 66 del conveni)

·Els tres primers dies s’abona el 70 % del salari base (important: al conveni només parla de SALARI BASE, no diu res de bases de cotització ni de plusos i posa el límit d’un màxim de 9 dies a l’any ). Així que si fos el cas que agafem la baixa per quart cop en un any , aquests tres primers dies de baixa NO s’abonarien.

· Del 4rt al 20 è dia s’abona el 75 % del salari base.

·Des del dia 21 fins al final de la baixa, el 100 % del salari base.

BASE DE COTITZACIÓ

És la suma de la remuneració total o “total devengado “ ( incloent tots els plusos, SRV,..) més la part de paga extra que et correspondria per aquell mes ( no és l’import a percebre ). A les nòmines d’Atento és la graella que hi ha la part de sota, a l’esquerre. On hi posa “total” del quadre de la “Base total de cotización “. Es tracta només d’agafar la nòmina del mes anterior i agafar la quantitat que posa en aquest quadre o bé fer la suma del salari base més tots els plusos i variables que haguem cobrat el mes anterior i la part de pagues extres ( a jornada complerta seran aproximadament 150 euros).

En el nostre cas hipotètic posem que no té cap plus ni variable per facilitar els càlculs. Així que la “base de cotització” será igual al salari base (916,3850 euros) més la part de pagues extres.

Així que 916,3850 de remuneració total més 150 euros de prorrata de pagues ens donaran una base de cotització =1066,385 euros.

Detall important: pel que fa a les prestacions de l’INSS per baixa mèdica unicament es té en compte el mes immediatament anterior a la data de la baixa. Així que per la gent que ha fet modificacions de jornada és una bona putada ( si portes un any a jornada complerta, fas reducció a 16 h / semana i al mes següent agafes la baixa ,tot l’any anterior no et comptarà per res ).

BASE REGULADORA DIARIA

Per calcular-la s’agafa la base de cotització del mes anterior i es divideix entre 30 dies ( encara que el mes no tingui 30 dies).

En el nostre cas, BRD = BC / 30 = 1066,385/30 = 35,54616

CÀLCULS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Tenim una IT de 22 dies i una BRD de 35,54616

· Els tres primers dies de baixa no s’abonen (ens queden 19 dies de baixa per calcular) ( aquests dies són a càrrec del treballador)

· Del quart al quinzè dia:

Són 12 dies x 35,54616 (BRD) x 60 % = 255,932352

Aquesta dada ha d’aparèixer a la nòmina com “ enfermedad a cargo de la empresa“ o alguna cosa així. ( és l’empresa qui s’ha de fer càrrec)

·Del dia 16 al 20: són 5 dies x 35,54616 (BRD) x 60 % = 106,63848 aquest import ha d’aparèixer en nòmina com “enfermedad 60 % “ ( a càrrec SS)

·Del dia 21 en endavant : són els dos dies últims de baixa.

2 dies x 35,54616 (BRD) x 75 % = 53,31924 “ enfermedad al 75 % “ ( a càrrec SS).

MILLORA EMPRESA ( l’anomenen “complement IT” )

· Els tres primers dies el 70% del salari base ( hi ha el límit de 9 dies / any !!!!! )(916,3850 euros mes / 30 dies ) x 3 dies x 70 % = 30,54616 x 3 dies x 70 % = 64,14695·Del 4rt al vintè dia, el 75 % del salari base

17 dies x 35,54616 (BRD) x 60 % = 362,570832 ( ja els cobria la seguretat social)

Però (916,3850 euros mes / 30 dies ) x 17dies x 75 % = 389, 46354

Així que la diferencia a complementar = 389, 46354 - 362,570832 = 26,892708· Del dia 21 fins al final IT, el 100 % del salari baseSón 2 dies x 30,54616 x 100 % = 61,09232Però, la seguretat social ens cobria ja un 75% en aquests dies. Així que la diferencia a complementar serà:61,09232 - 53,31924 = 7,77308

Llavors, el total del “complement IT “ serà :

64,14695 + 26,8927 + 7,77308 = 98,81273 eurosDe forma , que al nostre teleoperador la nòmina l’hauria de quedar així ( o bastant semblant) :

Unitats :43,024 Dies en alta : 8 dies

Salari base (dies en alta) : 244,36935

Prestación enfermedad 60 % : 106,63848

Prestación enfermedad 75 % : 53,31924

Enfermedad cargo empresa : 255,932352

Complemeto IT : 98,81273

Salari : 759,072152 ( en euros bruts)


1 comentario:

  1. Està molt bé, però ho estaria millor sí aportesiu una nòmina resolte com a document.

    Moltes gràcies,
    Manel

    ResponderEliminar