jueves, 11 de marzo de 2010

TAULA REIVINDICATIVA

1. Categoria de gestor per a tots els teleoperadors.
Aplicació de la categoria de Gestor a tots els teleoperadors de la plantilla i als futurs
treballadors de l'empresa, com s'està fent des de fa temps al servei del 112. S'aboleixen, així,
les categories de teleoperador i teleoperador especialista.


2. Millorar les condicions de seguretat i salut.
Cascos individuals, taquilles, treure murs de separació, neteja.


3. Plus d'antiguitat i plusos de triennis i quinquennis
Establiment d'un plus en concepte d'antiguitat per a tos els i les gestors/es i teleoperadors/es
que portin més d'un any contractats/des. Aquest plus haurà de ser progressiu, s'augmentarà la
quantitat cada any. Pagament d'un plus per triennis i quinquennis amb les mateixes
característiques.


4. Una persona, una categoria.
No volem canvis de categoria en funció del dia. Si una persona té categoria de gestor/a no ha
de fer la feina de teleoperació - i viceversa. Així mateix, CAP teleoperador/a ha de fer la feina
dels coordinadors. Exigim que es respecti la categoria laboral de cada persona.


5. Plus d'emergències.
Pagament mensual integre de 150€ en concepte d'emergències, independentment de les hores
treballades (39h, 32h, 24h o 16h).


6. Actualització del IPC del 2009.
Actualització del IPC del 2009 a l'1% més el 10% en concepte de retard. El salari del 2009 s'ha
actualitzat un 1,25% i no un 2,25 % com recull el Conveni Col·lectiu.


7. Contracte indefinit als 12 mesos.
Contracte indefinit per a tots/es els/les treballadors/es després de 12 mesos treballant a
l'empresa, mantenint la realització de la seva feina al servei del 061.


8. Un tauló per a cada sindicat.
Implantació d'un tauló al centre de treball per a cada sindicat per poder, així, exercir el dret de
informar lliurement als treballadors, tal com es recull a l'article 78 del Conveni Col·lectiu de
Contact Center, referent a la llibertat sindical.


9. Un mínim de 14 dies de vacances en període estival.
Concessió d'un mínim de 14 dies laborables de vacances en període estival (del 21 de Juny al
21 de Setembre) a tots aquells treballadors que així ho demanin, independentment de la
demanda del servei.


10. Un idioma, un plus.
Pagament íntegre del plus d'idiomes per cada idioma estranger que utilitzi el personal
d'operacions per a desenvolupar la seva activitat. Fins al dia d'avui s'està pagant només un
plus d'idiomes per la utilització de dos idiomes estrangers. Pagament de les quantitats
endarrerides, més un 10% en concepte de demora.


11. El treballador decidirà quan gaudeix els compensats.
Cada treballador decidirà el dia que vol gaudir els compensats, no els imposarà l'empresa de
forma unilateral com està fent ara. Tots els treballadors tindran el dret d'acumular els
compensats si així ho desitgen.


12. 14 dies festiu restats a l'horari convencional, el treballin o no.
Concessió de compensats pels 14 considerats com a festius, independentment si treballem o
no, és a dir, de l'horari del burofax.


13. Negacions de vacances.
Establiment d'un màxim de dos denegacions de vacances, a la tercera vegada s'han d'acceptar
per força.


14. Subrogació del 100% personal.
En el cas de la fi del servei o de la fusió dels serveis 061 i 112 es subrogarà al 100% del
personal.


15. No a la deslocalització del servei.
No a la deslocalització del servei fora de la comarca de El Barcelonès.


16. Morositat i deutes econòmics de l'empresa amb els treballadors.
Actualització de tots els deutes que te l'empresa amb els treballadors més un 10% en concepte
de demora. Aquests deutes són la no l'actualització del IPC del 2009, el pagament parcial del
Plus d'Emergències, del Plus d'Idiomes i els errors continuats a les nòmines.


17. Formació i formació inicial prèvia a la contractació
La firma del contracte laboral serà prèvia a la formació inicial. Les hores de formació seran
remunerades com a hores de feina reals, per tant també es cotitzarà a la Seguretat Social.
Totes aquestes mesures tindran caràcter retroactiu per a tots els treballadors, tant els que van
cobrat la formació com els que encara no ho han fet.


18. Respectar les pauses visuals a Gestió.
Compliment de l'article 57è del Conveni Col·lectiu de Contact Center on es recull que tot el
personal que desenvolupi una activitat en pantalles de visualització de dades, tindrà una pausa
de cinc minuts per cada hora.


19. Aplicació de l'article 10.3 de la LOLS.
La Secció Sindical de CNT ha de tenir accés a la informació i a la documentació que l'empresa posa a disposició del Comitè d'Empresa. Així mateix, la Secció Sindical de CNT ha d'assistir a les reunions del Comitè d'Empresa i dels òrgans interns de l'empresa en matèria de seguretat i higiene

No hay comentarios:

Publicar un comentario